แนวปฏิบัติสำหรับผู้วิจัยที่นำเสนอ
 กำหนดการ
 ลักษณะผลงานและการแบ่งกลุ่มของงานวิจัยที่นำเสนอ
 ประเภทของการนำเสนอผลงาน
 อัตราค่าลงทะเบียน
 วิธีชำระค่าลงทะเบียน
31,275